Montaža klima uredjaja

M O N T A Ž A  U N U T R A Š N J E  J E D I N I C E :

1. Potrebno je obratiti pažnju na:

• Ulaz i izlaz vazduha unutrašnje jedinice kod klima uredjaja mora imati dovoljno prostora za slobodan protok.
• Odabrati mesto, sa kojeg se sa jednostavnog mesta može priključiti odvod kondenza tj. jednostavan priključak sa spoljnom jedinicom.
• Jedinica mora biti udaljena od izvora toplote, toplotne pare i sl.
• Odabrati zid za montažu, koji je čvrst, stabilan, da ne dolazi do vibracija tokom rada.
IZNAD JEDINICE MORA BITI MINIMALNA VISINA 15 cm PROSTORA DO PLAFONA.
• ISPOD JEDINICE MORA BITI MINIMALNA VISINA OD PODA 200 cm.
• NA SVAKOJ BOČNOJ STRANI MORA BITI MINIMALNO 15 cm PROSTORA.
• Udaljenost od drugih električnih uređaja mora biti minimalno 10 dm.
• Omogućiti jednostavan pristup filteru, koji se nalazi na prednjoj strani unutrašnje jedinice pod prednjom maskom
• Prostor za izbacivanje vazduha ispred klima uređaj mora biti slobodan, min. 300 cm

2. Pričvršćenje nosača unutrašnje jedinice:
• Pričvrstiti ploču/nosač tako, da se šrafovima čvrsto pričvrsti u plastične tiple.

3. Spajanje cevi:
• Otvor u zidu napraviti tako da bude usmeren malo premadole.

4. Nameštanje odvodne cevi za kondenz:
• Osigurati pad u kontinuitetu za odvod kontezovane vode.
• Ne savijati cev, obratiti pažnju da se ne prelomi/zatvori.

 

M O N T A Ž A  S P O L J N E  J E D I N I C E :

• Odabrati odgovarajuće mesto za postavljanje spoljne jedinice.
• Spoljnu jedinicu montirati na čvrstu i stabilnu podlogu zida.
• Ulaz i izlaz vazduha spoljne jedinice potrebno je da bude slobodan zbog pravilnog rada uređaja.
• Na mestima blizu mora ili na višim nadmorskih visinama (gde je snažan vetar) spoljnju jedinicu montirati
u zavetrini.
• Ne postavljati spoljnju jedinicu u zatvoren prostor, gde nema protoka vazduha.
• Udaljenost od zida na zadnjoj strani (ulaz vazduha) da bude najmanje 30 cm. Isto toliko na levoj strani.
• Slobodan prostor na desnoj strani i iznad spoljne jedinice potrebno je da bude minimum 50 cm.
• Slobodan prostor ispred jedinice, min. 200 cm prostora.

 

I N S T A L A C I J A :

KOMPLETNU INSTALACIJU KLIMA UREĐAJA NEOPHODNO JE DA IZVEDE KVALIFIKOVANA OSOBA!
Pri izboru lokacije za montažu klima uređaja obratiti pažnju na:
• Omogućiti odvod kondenza iz unutrašnje jedinice na odvodni kanal ili pogodno mesto.
• Unutrašnja jedinica potrebno je da bude udaljena od TV ili radio aparata, da ne dolazi do smetnji u radu.
• Ne montirati klima uređaj na lokaciju, gde može postoji mogućnost mešanja vazduha sa zapaljivim gasovima i isparenjima.
• Ne montirati klima uređaj blizu eksplozivnih gasova, tečnosti drugih zapaljivih tečnosti.
• Ne izlagati klima uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti ili nekom drugom izvoru toplote.
• Ne montirati uređaj u blizini zapaljivih predmeta (zavese i slično).
• Ulaz i izlaz vazduha na uređaju ne pokrivati (zavese, zid, namestaj i slično).
Buka u toku rada:
• Zid, na koji se montira uređaj mora biti dovoljno stabilan i čvrst, tako da ne dolazi do vibracija tokom rada klima uređaja.
• Za montažu spoljne jedinice odabrati takvo mesto, da svojim radom ne smeta susedima.
• Kada jedinica radi previše bučno, kontaktirati ovlašćeni servis.
Postavljanje instalacije (montiranje) klima uređaja:
• Kada je klima uređaj potrebno preseliti na drugu lokaciju kontaktirati ovlašćeni servis da to učini stručno i kvaltetno.
Električno spajanje:
• Napon mora biti u okviru norme Elektrodistirbucije (220V/50Hz)
• Ne povlačiti priključni kabel na silu.
• Presek kabla treba da bude odgovarajući nazivnoj snazi uređaja.
• Uređaj mora biti priključen na uzemljenje, u skladu sa vežećom zakonskom regulativom.
Uzemljenje uređaja:
• Uređaj spada u 1. klasu električnih aparata.
• Žuto-zelena žica je namenjena za uzemljenje te se ne može koristiti u druge namene.
• Električno spajanje mora omogućiti sigurno uzemljenje.
• NE SPAJATI UZEMLJENJE NA: Vodovodnu, gasnu ili drugu instalaciju !
• Uzemljenje poveriti kvalifikovanoj osobi.
Pri električnoj instalaciji obratite pažnju na sledeće:
• Električnu instalaciju obavezno da izvrši kvalifikovana osoba u skladu sa zakonom.
• Osigurač mora imati nominalnu vrednost (20A)
• Debljina priključnog kabla mora biti odgovarajuća snazi uređaja.
• Povezivanje instalacija izvesti po principu, kako je prikazano na nalepnici na samom klima uredaju.

 

 

Kontakt!
Poruka uspesno poslata!4 + 2 =